‘n Even Bildts Ouwejaarssjo met bisondere gasten

Playlist for Show: Even Bildts

Soa’t gebrúklik is wort de lêste útsinding fan Even Bildts weer wat spesjaals. Wy sitte dut jaar saterdeg 30 desimber in Froubuurt, in de prachtige kantine fan ’t MFC. Wy binne maar liefst twee en ’n half uur in ‘e lucht, fan half een ant drie uur. Alle tiid dus foor leuke en spannende gasten en geweldige ‘live’ muzyk.

Gastheer Kees Zuidema, foorsitter fan MFC Froubuurt fertelt over ’t ‘reilen en zeilen’ fan deuze prachtige akkemodasy der’t ’n prot dorpen ’n puntsy an suge kinne.

En dan gaat elkeneen op ’t puntsy fan syn stoel sitten want met wethouwer Kees Arendz lope wy alle dorpen op ’t Bildts bij lâns om fan him te horen hoe’t ’t der staat met de weuningbou.

Op de een na lêst dâg foor syn pensioen is Geert Boersma wel ’n heel bysondere gast bij de Ouwejaarssjo. Hij het heel wat te fertellen over syn erfarings as wykagint op ’t Bildt. “Geniet van het leven, want het duurt maar even”, is syn liifspreuk. Even Bildts hoopt dat-y na syn pensioen nag lang dubbel geniete sil!

Arjen Hoogland is ’n feulsaidig man, wat hij niet allegaar bij’t eand het. In de útsinding sille wy ’t met him hewwe over de môln op Froubuurtstermôln, over de jaarlikse midseumermôlnkoiertocht en over Lucht Licht en Land, de ferlichte boerderijenroete die’t dieselde dâg – na de auto’s – nou deur de frachtwagens reden worre sil.

Elkeneen die’t Sjouke Lep kin weet dat ‘t ’n smoute prater is. En at-y an ‘e praat komt over Froubuurt fan froeger, dan wille je gyn woord misse.

Taeke Triemstra, de Roger Federer fan ’t kaatsen, beleefde ’n bisonder jaar. Op 23 july stoatte hij die andere Bilkert, Piet Jetze Faber fan ’t eerste plak in ’t eeuwig klassemint. Hij fertelt wat dat met him deen het.

Cindy Werkhoven en Anita Smit, betrokken bij ’t beestekampy en ’t projekt biodifersiteit in Froubuurt binne de lêste gasten en soa’t dat al jaren de gewoante is in ‘e Ouwejaarssjo het Tinus Boomstra, foorsitter fan Omroep Zilt, ’t lêste woord.

Leendert Nauta, nag maar krekt lauwerd met de Bildtse kultuurpriis (tegaar met Sander Krist), het spesjaal foor deuze feestlike útsinding twee kollums skreven. Wie sil hij nou weer ’s even bij ’t oor hewwe?

En wy hewwe twee heel spesjale muzikanten fonnen die’t foor de noadige muzikale ôfwisseling sorge sille: Rick de Vries, dut jaar de winner fan ’t Bildts Songfestival en Froubuurtster Mente Rosema, de leadsanger fan de All Stars Blues Band.

Allegaar fan harte welkom in ’t MFC Froubuurt!
’t MFC fine je bij de sportterrainen, inloop fan 12.15 ôf
en op ‘e radio: 12.30 -15.00 uur

No entries found for this Playlist

← All Playlists for Show: Even Bildts
X_Iconbluesky logo_xthreads_iconlogo_tiktok