Even Bildts set de slikwerker(s) in ‘t sontsy

Playlist for Show: Even Bildts

20 Oktober waar ’t drok in Ons Huis. Bildts Aigene presinteerde der de ferskillende aktiviteiten die’t se dut jaar in ’t kader fan ’t Jaar fan de Slikwerker bij ’t eand had hewwe. Se binne bij de basisskoallen lâns weest en hewwe met de kines ’t slik in weest, Jan de Groot het ’n mooi boek skreven met as titel “In Weer en Wyn”. Hendrik Elings het spesjaal foor deuze gelegenhyd syn beeld fan de slikwerkers op ’t doek vastlaid en Janko Krist het ’n prachtige dokumintère maakt. Wij doen ferslag fan deuze aven.

’t Burger Kollektyf Aarmoedbestriding organiseerde de ‘Dag van de Armoede 2023’ in Sint-Jabik. Naast ’n informasymet, der’t ’n 20-tal organisasys fertelden over hur aktiviteiten waar offens de start fan ’t Programma “’t Beleefhuus” in ’t Netwerksintrum De Opstap. Men kin hier sels erfare hoe’t ’t is at je in aarmoed leve motte.

Deputeerde Eke Folkerts presinteerde lêstendâgs op ‘e Streektaal-konferînsy in Franeker de nije Streektaalatlas fan Frysland. Derin komt ’t Bildts gûnstig na foren; ’t Bildts staat met ’t Amelâns, ’t Stavers en ‘t Hylpers in de top fier.

Hiermet steekt ’t Bildts gûnstig ôf fergeleken met de ferskillende farianten fan ’t Stadsfries en ok, en dat had ik niet ferwacht, met ‘t Stellingwerfs. At je de sifers fergelikene met de risseltaten fan de enkète in 2014 is de ‘trend’ over ‘t algemeen posityf, hest te mooi om waar te wezen. Gerard de Jong is in ‘e studio om syn licht op deuze sifers skine te laten.

Rezy en presintasy: Klaas Dankert.

No entries found for this Playlist

← All Playlists for Show: Even Bildts
X_Iconbluesky logo_xthreads_iconlogo_tiktok