Bestuur en ANBI

Samenstelling:

T. Boomstra, voorzitter
T. Prins, penningmeester
H.J. Cornelisse, secretaris
M. Smit, lid
W. Bijlsma, lid

Het bestuur is bereikbaar via bestuur@omroepzilt.nl

 

ANBI

RSIN
Omroep Zilt heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling), die wordt verstrekt door de Belastingdienst. Het fiscaal nummer is: 8047 42 261.

Deze status ten behoeve van donateurs en begunstigers geeft de mogelijkheid voor aftrekbaarheid van giften. Voor fondsen betekent dit dat de gift vrij van schenkingsrecht kunnen worden verstrekt.

Naam instelling
De statutaire naam is Stichting Omroep Zilt, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41004173.

Adres
Oostelijke Industrieweg 8, 8801 JW Franeker
Emailadres: info@omroepzilt.nl

Doelstelling
De lokale omroepinstelling stelt zich uitsluitend, althans hoofdzakelijk, ten doel, ter uitvoering van de taak van de publieke omroep, als bedoeld in de Mediawet, op lokaal niveau een programma voor algemene omroep te verzorgen en alle activiteiten met betrekking tot programmaverzorging en uitzending te verrichten die daartoe nodig zijn. Het programma is in zodanige mate gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn. Het programma van deze lokale omroepinstelling is bestemd voor de gemeenten Waadhoeke, Harlingen, Terschelling en Vlieland.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur van de Stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van bestuur, worden vergoed, mits niet bovenmatig.

De Stichting heeft zeven personeelsleden in dienst met een totale formatie van 4 fte. Zes mensen zijn werkzaam op de redactie. Een bedrijfsleider is aangesteld voor twee dagen per week en heeft de algemene leiding.

Bij de stichting zijn circa 120 medewerkers actief als vrijwilliger, zonder enige vergoeding in welke vorm dan ook.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De journalistieke afdeling publiceert dagelijks nieuws uit de noordwesthoek van Fryslân in de breedste zin op de website en social media.

De radioprogrammering omvat een grote diversiteit aan programma’s. Met de categorieën nieuws, sport, religie, politiek, cultuur en specifieke muziekprogramma’s wordt de taak op maatschappelijk terrein ingevuld.
De gemeentelijke politiek wordt aandachtig gevolgd en bestuurders zijn vaak gast in een van de programma’s.

Cultureel is er aandacht voor alle talen die binnen het werkgebied worden gesproken zoals Fries, Bildts, Harlingers, Franekers en de verschillende streektalen op de eilanden Terschelling en Vlieland. Diverse culturele evenementen en activiteiten worden verslagen in woord en beeld.

Middels een diversiteit aan programma’s wordt er aandacht geschonken aan de godsdienstige en geestelijke stromingen in de gemeenten.

Veel van de sporten die in de regio worden beoefend, worden rechtstreeks verslagen of worden de uitslagen genoemd. Achtergronden worden middels verdiepende interviews belicht.

Overzicht gebeurtenissen 2022-2023
Er zijn intensieve gesprekken gevoerd met collega-omroep Omroep RSH over samenwerking met als einddoel een fusie tot streekomroep. Dit heeft er in geresulteerd dat beide stichtingen per 1 januari 2022 onder een gezamenlijk bestuur zijn geplaatst en er gewerkt is naar integratie van activiteiten.

Op 8 augustus 2022 is het gedeelde nieuwsplatform Omroep Zilt actief geworden. De website en social media van Omroep Zilt brengen nieuws uit de gemeenten Waadhoeke en Harlingen met daarnaast de gemeenten Terschelling en Vlieland.

In 2023 heeft Omroep Zilt subsidie ontvangen in het project ‘De lokale omroep vernieuwt’ voor de professionalisering van de journalistieke afdeling. Er zijn zeven mensen in dienst genomen.

In september zijn de beide omroepen Radio Eenhoorn en Omroep RSH gefuseerd tot Omroep Zilt. De organisatie bestaat nu uit een aantal werknemers en 120 vrijwilligers. De locatie in Menaam is verlaten; er is een nieuw onderkomen gevonden in Franeker waar de werkplekken voor de redactie en de studio zijn ondergebracht. De radiostudio in Harlingen blijft operationeel.

In aanloop naar de stelselwijziging in 2025, heeft Omroep Zilt ook voor 2024 weer subsidie ontvangen voor de verdere professionalisering van de journalistiek.

Financiële verantwoording over 2023
De inkomsten bestaan uit:
-Rijkssubsidie voor het project “De lokale omroep vernieuwt”
-Rijksbijdrage uit het gemeentefonds via de gemeenten
-Radioreclame
-Donateurs

De uitgaven bestaan uit:
-Salariskosten
-Huisvesting, energie, heffingen
-Licentiekosten
-Telecommunicatiekosten
-Verzekeringen
-Productiekosten
-Afschrijvingen

X_Iconbluesky logo_xthreads_iconlogo_tiktok